முகப்பு...

பழங்குடியினர் நல இயக்குனரகம், முந்தைய இயக்குநரகத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு 01.04.2000 முதல் பிரத்தியேகமாக பழங்குடி மக்களின் நலன். இது ஒரு சுயாதீனமான அலகு முழுமையுடன் செயல்படுகிறது சம்பந்தப்பட்ட பாடங்களுக்கு நிர்வாகம் மற்றும் நிதி அடிப்படையில் அதிகாரங்கள் G.O. (Ms.) No.56,, ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலனில் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளபடி பழங்குடியினர் நலன் (ADW1) திணைக்களம், தேதி: 28.08.2017 மற்றும் சுதந்திரமாக இயங்குகிறது 1.04.2018 அரசு கடிதம் Letter (Ms) No. 15/3216/ADW-1/2018-2, நாள்: 27.02.2018.... மேலும் படிக்க